1. Legal
  2. Privacy policy
Spartusis pasirinkimas

BENDROSIOS „LEXUS“
PRIVATUMO IR DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS NUOSTATOS

1. ĮVADAS

„Lexus“ gerbia jūsų privatumą. Nesvarbu, ar su „Lexus“ esate susijęs kaip klientas, naudotojas, plačiosios visuomenės narys ar kt., turite teisę į savo Asmens duomenų apsaugą. Šie duomenys gali būti susiję su jūsų vardu, pavarde, telefono numeriu, el. pašto adresu bei kitais duomenimis, pvz., jūsų transporto priemonės identifikavimo numeriu (VIN), (geografine) vieta ir pan.

Šiose Bendrosios „Lexus“ privatumo ir duomenų apsaugos politikos (šios Politikos) nuostatose aprašome, kaip renkame jūsų Asmens duomenis ir kodėl juos renkame, ką darome su jūsų Asmens duomenimis, su kuo jais dalijamės ir kaip juos saugome. Taip pat aprašome, kokius pasirinkimus turite dėl Asmens duomenų.

Šios Politikos nuostatos taikomos jūsų Asmens duomenų apdorojimui, susijusiam su įvairiomis paslaugomis, įrankiais, programomis, svetainėmis, portalais, (internetiniais) pardavimo pasiūlymais, rinkodaros veikla, remiamomis socialinės medijos platformomis ir pan., kuriuos mes teikiame arba valdome arba kurie teikiami arba valdomi mūsų vardu.

Šios Politikos nuostatos apima bendrąsias taisykles ir paaiškinimus. Jos papildomos atskirais konkrečiais privatumo pranešimais, susijusiais su tam tikromis paslaugomis, įrankiais, programomis, svetainėmis, portalais, (internetiniais) pardavimo pasiūlymais, rinkodaros veikla, remiamomis socialinės medijos platformomis ir pan., kuriuos teikia arba valdo „Lexus“ arba kurie teikiami arba valdomi jos vardu. Šie privatumo pranešimai jums bus pateikti visada, kai jūsų Asmens duomenys bus reikalingi vykdant bet kurią iš pirmiau paminėtų veiklų (pvz., per svetaines, portalus, atskiras ryšio paslaugas, naujienlaiškius, priminimus, apklausas, pasiūlymus, renginius ir pan.).

Šios Politikos nuostatos taikomos visiems jūsų Asmens duomenims, kuriuos renka „Toyota Motor Europe NV/SA“ ir (arba) „Toyota Baltic AS“ (arba kurie renkami jų vardu), kurios šios Politikos nuostatose kartu vadinamos „Lexus“, mes, mums ir mūsų.

Jei sutinkate su šios Politikos nuostatomis, sutinkate su tuo, kad apdorotume jūsų Asmens duomenis šios Politikos nuostatose nurodytais būdais.

Šios Politikos nuostatų pabaigoje rasite keletą tam tikrų čia vartojamų pagrindinių sąvokų, išskirtų didžiąją raide (pvz., Asmens duomenys, Apdorojimas, Duomenų valdytojas ir pan.), apibrėžimų.

 

2. KAS ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMĄ?

Subjektas, atsakingas už jūsų Asmens duomenų apdorojimą:

„Toyota Motor Europe NV/SA“ (TME)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Brussels
Belgium

ir

„Toyota Baltic AS“ (TBA)
Järvevana tee 7b
10112 Talinas
Estija

 

3. Į KĄ GALIMA KREIPTIS SU KLAUSIMAIS ARBA PRAŠYMAIS? KONTAKTINIS ASMUO DĖL DUOMENŲ APSAUGOS

Paskyrėme Kontaktinį asmenį dėl duomenų apsaugos, kuris apdoros jūsų klausimus arba prašymus, susijusius su šia Politika, bet kokiu konkrečiu privatumo pranešimu ir jūsų Asmens duomenimis (bei jų Apdorojimu).

Jei turėtumėte bet kokių klausimų, prašymų ar skundų dėl šios Politikos taikymo arba norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, kaip aprašyta šios Politikos nuostatose, galite kreiptis į mūsų Kontaktinį asmenį dėl duomenų apsaugos:

privacy@toyota.ee, ir

Järvevana tee 7b, 10112 Talinas, Estija.

 

4. PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Vertiname, kad patikite mums savo Asmens duomenis ir įsipareigojame juos apdoroti sąžiningai, skaidriai bei saugiai. Toliau nurodyti pagrindiniai principai, kuriuos taiko „Lexus“:

• Teisėtumas: jūsų Asmens duomenis rinksime tik sąžiningu, teisėtu ir skaidriu būdu.

• Duomenų minimizavimas: rinksime tik tuos jūsų Asmens duomenis, kurie yra tiesiogiai susiję ir būtini norint pasiekti tikslus, kuriems jie renkami.

• Tikslų ribojimas: jūsų Asmens duomenis rinksime tik konkretiems, aiškiems ir teisėtiems tikslams pasiekti ir jų papildomai neapdorosime su šiais tikslais nesuderinamu būdu.

• Tikslumas: užtikrinsime, kad jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti.

• Duomenų saugumas ir apsauga: įgyvendinsime technines ir organizacines priemones, kad užtikrintume tinkamą duomenų saugumo ir apsaugos lygį, be kitų dalykų atsižvelgdami į jūsų ketinamų saugoti Asmens duomenų pobūdį. Šios priemonės leidžia apsisaugoti nuo bet kokio neteisėto duomenų atskleidimo arba prieigos, netyčinio arba neteisėto sugadinimo arba netyčinio praradimo ar pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto Apdorojimo.

 Prieiga ir taisymas: jūsų Asmens duomenis apdorosime atsižvelgdami į jūsų įstatymais numatytas teises.

• Saugojimo apribojimas: jūsų Asmens duomenis saugosime būdu, atitinkančiu taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir reglamentus, ir nesaugosime jų ilgiau, nei būtina siekiant tikslų, kuriems jie renkami.

• Apsauga perduodant duomenis tarptautiniu būdu: užtikrinsime, kad visi jūsų Asmens duomenys, perduodami už EEE ribų, būtų atitinkamai saugomi.

• Apsaugos priemonės, susijusios su trečiosiomis šalimis: užtikrinsime, kad prieigos prie Asmens duomenų suteikimas trečiosioms šalims (ir duomenų perdavimas joms) būtų vykdomas laikantis taikomų įstatymų ir taikant tinkamas sutartines apsaugos priemones.

• Tiesioginės rinkodaros ir slapukų teisėtumas: kai siunčiame jums reklamines medžiagas arba jūsų kompiuteryje įdiegiame slapukus, užtikriname, kad tai darome laikydamiesi taikomų įstatymų.

 

5. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMAS: KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS REMIAMĖS

Prašydami Asmens duomenų, visada aiškiai jus informuosime apie šiuos renkamus duomenis. Ši informacija jums bus pateikta atskiru privatumo pranešimu, kuris, pvz., bus įtrauktas į konkrečias paslaugas (įskaitant ryšio paslaugas), elektroninius naujienlaiškius, priminimus, apklausas, pasiūlymus, pakvietimus į renginius ir pan.

Atminkite, kad pagal taikomą duomenų apsaugos įstatymą jūsų Asmens duomenys gali būti apdorojami toliau nurodytais atvejais.

- Jei davėte mums sutikimą Apdorojimo tikslais (kaip aprašyta šiame privatumo pranešime, susijusiame su konkrečia Apdorojimo procedūra). Kad nekiltų abejonių, turite teisę bet kada atsiimti savo sutikimą.

- Jei tai būtina vykdant sutartį, kurios šalis esate.

- Jei apdorodami siekiame teisėto intereso, kurio nenusveria jūsų privatumo teisės. Apie šį teisinį interesą jums bus tinkamai pranešta privatumo pranešime, susijusiame su konkrečia Apdorojimo procedūra.

- Jei to reikalauja įstatymas.

 

6. KOKIAIS TIKSLAIS APDOROJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų Asmens duomenis apdorosime tik konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir jų papildomai neapdorosime su šiais tikslais nesuderinamu būdu.

Toks tikslas gali būti susijęs su jūsų pateikto užsakymo vykdymu, vienos iš mūsų svetainių ar portalų, kuriame lankotės, gerinimu, bendru mūsų gaminių ir paslaugų gerinimu, paslaugų arba programų siūlymu, rinkodaros pranešimais ir veiksmais ir pan. Kiekvienos jūsų Asmens duomenų Apdorojimo procedūros tikslas bus aiškiai apibrėžtas konkrečiame privatumo pranešime, susijusiame su konkrečia Apdorojimo procedūra. Šis privatumo pranešimas bus pasiekiamas, pvz., svetainėje arba portale, programoje, elektroniniame naujienlaiškyje ir pan.

 

7. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TIKSLUMO UŽTIKRINIMAS IR ATNAUJINIMAS

Mums svarbu saugoti tikslius ir naujus jūsų Asmens duomenų įrašus. Kuo greičiau informuokite mus apie bet kokius pasikeitimus arba klaidas, susijusias su jūsų Asmens duomenimis, susisiekę su mūsų Kontaktiniu asmeniu dėl duomenų apsaugos (žr. 3 skirsnį „Į ką galima kreiptis su klausimais arba prašymais?“). Imsimės atsakingų veiksmų, kad visi netikslūs arba pasenę Asmens duomenys būtų pašalinti arba atitinkamai pakoreguoti.

8. PRIEIGA PRIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ

Turite teisę pasiekti savo Asmens duomenis, kuriuos apdorojame, ir, jei Asmens duomenys netikslūs arba neišsamūs, turite teisę prašyti juos pataisyti arba ištrinti. Jei reikia papildomos informacijos, susijusios su jūsų privatumo teisėmis, arba norite pasinaudoti bet kuriomis iš šių teisių, susisiekite su mūsų Kontaktiniu asmeniu dėl duomenų apsaugos (žr. 3 skirsnį „Į ką galima kreiptis su klausimais arba prašymais?“).

 

9. KIEK ILGAI SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų Asmens duomenis saugome taikomą duomenų apsaugos įstatymą atitinkančiu būdu. Jūsų Asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek būtina siekiant tikslų, kuriais juos apdorojame, arba kiek leidžiama pagal įstatymą. Jei reikia informacijos, kiek ilgai tam tikri Asmens duomenys bus saugomi prieš juos pašalinant iš mūsų sistemų ir duomenų bazių, susisiekite su mūsų Kontaktiniu asmeniu dėl duomenų apsaugos (žr. 3 skirsnį „Į ką galima kreiptis su klausimais arba prašymais?”).

 

10. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Esame parengę techninių ir organizacinių saugumo priemonių, skirtų apsaugoti jūsų Asmens duomenis nuo neteisėtos arba neleistinos prieigos ar naudojimo bei nuo netyčinio praradimo arba jų vientisumo pažeidimo. Jos sukurtos atsižvelgiant į mūsų IT infrastruktūrą, galimą poveikį jūsų privatumui ir susijusias išlaidas bei vadovaujantis esamais pramonės standartais ir praktika.

Jūsų Asmens duomenis trečiosios šalies Duomenų apdorotojas apdoros tik tuo atveju, jie jis sutiks laikytis šių techninių ir organizacinių duomenų saugumo priemonių.

Duomenų saugumo užtikrinimas reiškia Asmens duomenų konfidencialumo, vientisumo ir pasiekiamumo išsaugojimą:

(a) Konfidencialumas: saugosime jūsų Asmens duomenis nuo nepageidaujamo atskleidimo trečiosioms šalims.

(b) Vientisumas: saugosime jūsų Asmens duomenis, kad neįgaliotos trečiosios šalys jų nepakeistų.

(c) Pasiekiamumas: užtikrinsime, kad įgaliotos trečiosios šalys galėtų pasiekti jūsų Asmeninius duomenis, kai to reikia.

Mūsų duomenų saugumo procedūros apima: prieigos saugumą, atsarginių kopijų sistemas, stebėjimą, peržiūrą ir priežiūrą, saugumo incidentų valdymą ir tęstinumą ir pan.

 

11. SLAPUKŲ IR PANAŠIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMAS

Savo svetainėse naudojame slapukus. Taip galime užtikrinti patogesnį naudojimą, kai naršote mūsų svetainėje. Be to, taip galime tobulinti savo svetainę.

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus ir kaip jų išvengti, rasite mūsų slapukų politikos nuostatose, pasiekiamose adresu Svetainės Slapukai.

 

12. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Atsižvelgdami į tikslus, kuriais renkame jūsų Asmens duomenis, galime juos atskleisti toliau nurodytų kategorijų gavėjams, kurie Asmens duomenis apdoroja tik šiais tikslais.

a) Mūsų organizacijose ir mūsų prekės ženklo aplinkoje

- Mūsų įgalioti personalo nariai.

- Mūsų filialai ir patronuojamosios įmonės.

- Įgaliotųjų mažmeninės prekybos įmonių ir įgaliotųjų remonto dirbtuvių tinklo nariai, kuriuos nurodėte kaip pageidaujamas įgaliotąsias mažmeninės prekybos įmones arba įgaliotąsias remonto dirbtuves arba kurie yra netoli jūsų (atsižvelgiant į jūsų pašto kodą, adresą) arba su kuriais kontaktuojate.

b) Trečiųjų šalių verslo partneriai

Reklamos, rinkodaros ir pasiūlymų teikimo agentūros: padeda mums užtikrinti ir analizuoti mūsų reklamos kampanijų ir pasiūlymų efektyvumą.

Verslo partneriai: pvz., patikimos įmonės, kurios gali naudoti jūsų Asmens duomenis, kad galėtų jums teikti paslaugas ir (arba) gaminius, kurių prašote, ir (arba) įmonės, kurios gali jums teikti rinkodaros medžiagą (su sąlyga, jei sutikote gauti tokią rinkodaros medžiagą). Šių įmonių prašome visada laikytis taikomų įstatymų ir šios Politikos nuostatų bei atkreipti ypatingą dėmesį į jūsų asmeninės informacijos konfidencialumą.

- „Lexus“ paslaugų teikėjai: įmonės, kurios teikia paslaugas už įmonę  „Lexus“ arba jos vardu (pvz., „Lexus“ gali bendrinti jūsų Asmens duomens su išoriniais su IT susijusių paslaugų teikėjais).

c) Kitos trečiosios šalys: - kai reikalauja įstatymas arba kai teisėtai reikalinga siekiant apginti „Lexus“ interesus:

- laikantis įstatymų, valdžios institucijų reikalavimų, teismo įsakymų, teisinių procedūrų, su ataskaitų teikimu ir informacijos pateikimu valdžios institucijoms susijusių įsipareigojimų ir pan.;

- tikrinant atitiktį „Lexus“ politikos nuostatoms ir sutartims bei jų laikantis; ir

- siekiant apginti „Lexus“ ir (arba) jos klientų teises, apsaugoti nuosavybę arba užtikrinti saugumą;

- įmonės sandorių atvejais: perduodant arba parduodant visą arba dalį įmonės arba sujungiant, konsoliduojant, keičiant valdymą, pertvarkant arba likviduojant visą arba dalį „Lexus“ įmonės.

Atkreipkite dėmesį, kad trečiųjų šalių gavėjai, nurodyti pirmiau esančiuose b) ir c) punktuose – ypač paslaugų teikėjai, kurie jums gali siūlyti gaminius ir paslaugas per „Lexus“ paslaugas arba programas arba per savo kanalus – gali atskirai rinkti jūsų Asmens duomenis. Tokiu atveju tik šios trečiosios šalys yra atsakingos už tokių Asmens duomenų valdymą, o tariantis su šiomis šalimis vadovaujamasi jų nuostatomis ir sąlygomis.

 

13. KONKRETI KONTAKTINĖ INFORMACIJA NORINT SUSISIEKTI SU MŪSŲ ĮGALIOTOSIOMIS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖMIS IR REMONTO DIRBTUVĖMIS

Jei įsigysite automobilį ar kitą gaminį ar paslaugą iš vienos iš mūsų įgaliotųjų mažmeninės prekybos įmonių arba įgaliotųjų remonto dirbtuvių arba jei pateiksite joms savo asmeninę informaciją, su jomis užmegsite atskirus ryšius. Tokiu atveju ji taps jūsų Asmens duomenų valdytoju (greičiausiai kartu su mumis). Dėl visų klausimų ar prašymų, susijusių su jūsų Asmens duomenimis, kuriuos renka ir naudoja viena iš įgaliotųjų mažmeninės prekybos įmonių arba įgaliotųjų remonto dirbtuvių, kreipkitės tiesiogiai į jas.

Kaip nustatoma jūsų pageidaujama įgaliotoji mažmeninės prekybos įmonė arba įgaliotosios remonto dirbtuvės? Pageidaujama įgaliotoji mažmeninės prekybos įmonė arba įgaliotosios remonto dirbtuvės yra 1) įgaliotoji mažmeninės prekybos įmonė arba įgaliotosios remonto dirbtuvės, kurias pasirinkote kaip pageidaujamas, naudodami „MyLexus“ paskyros nuostatas (kurias galite bet kada pakeisti), arba 2) jei šio pasirinkimo nenurodėte, įgaliotąją mažmeninės prekybos įmonę arba įgaliotąsias remonto dirbtuves nustatysime, atsižvelgdami į vietą (artimiausią jums pagal jūsų pašto kodą, adresą) arba atsižvelgdami į jūsų kontaktų su mūsų tinklu istoriją.

 

14. SOCIALINĖS MEDIJOS TINKLŲ NAUDOJIMAS

Jei su „Lexus“ įrankiu (svetaine, portalu ir pan.) naudojate konkrečius socialinės medijos tinklų (pvz., savo „Facebook“ paskyros) prisijungimo duomenis, „Lexus“ įrašys jūsų Asmens duomenis, pasiekiamus šiuose socialinės medijos tinkluose. Tai, kad naudojate šiuos socialinės medijos tinklus, reiškia, kad aiškiai sutinkate su savo Asmens duomenų, kuriuos „Lexus“ įrašo per šį įrankį, perdavimu.

„Lexus“ kartais palengvina (asmens) duomenų skelbimą per socialinės medijos tinklus, pvz., „Twitter“ ir „Facebook“. Šie socialinės medijos kanalai taiko savo naudojimo sąlygas, į kurias turite atsižvelgti veikdami socialinės medijos tinkluose. Primename, kad skelbdami informaciją socialinės medijos tinkluose galite sulaukti tam tikrų pasekmių, įskaitant pasekmes, susijusias su jūsų privatumu arba asmenų, kurių Asmens duomenis bendrinate, privatumu, pvz., jums gali nepavykti atšaukti paskelbtos informacijos per trumpą laiką. Už skelbiamą informaciją esate atsakingi tik jūs. „Lexus“ šiuo klausimu neprisiims jokios atsakomybės.

15. PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ

Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti gavėjams, kurie gali būti už EEE ribų. Bet to, mes ir šie gavėjai gali juos apdoroti už EEE ribų. Tais atvejais, kai jūsų Asmens duomenys bus perduodami į šalis už EEE ribų, kuriose paprastai neužtikrinamas toks pat duomenų apsaugos lygis kaip EEE, „Lexus“ imsis atitinkamų konkrečių priemonių, kad užtikrintų atitinkamą jūsų Asmens duomenų apsaugos lygį. Šios priemonės gali būti susitarimai su gavėjais, kad jie įsipareigotų vykdyti sutarties sąlygas, garantuojančias šį atitinkamą apsaugos lygį.

Visada aiškiai informuosime apie jūsų Asmens duomenų perdavimą už EEE ribų. Ši informacija jums bus pateikta atskiru privatumo pranešimu, kuris, pvz., bus įtrauktas į konkrečias paslaugas (įskaitant ryšio paslaugas), elektroninius naujienlaiškius, priminimus, apklausas, pasiūlymus, pakvietimus į renginius ir pan.

 

16. JŪSŲ PASIRINKIMAI IR TEISĖS

Siekiame su jumis būti kuo skaidresni, kad galėtumėte priimti prasmingus sprendimus dėl to, kaip mes naudosime jūsų Asmens duomenis.

• Jūsų pasirinkimai, kaip su jumis susisiekti

Galite rinktis iš daugybės variantų, kaip mes turėtume su jumis susisiekti: kokiu kanalu (pvz., el. paštu, paštu, per socialinės medijos tinklus, telefonu ir pan.) ir kokiu tikslu. Jums siunčiamuose pranešimuose pateikiamos prenumeratos atsisakymo instrukcijos. Galite visada atsiimti bet kokį duotą sutikimą iš mūsų gauti pranešimus.

• Jūsų asmens duomenys

Galite visada susisiekti su mūsų Kontaktiniu Asmeniu dėl duomenų apsaugos (žr. 3 skirsnį „Į ką galima kreiptis su klausimais arba prašymais?“), norėdami sužinoti, kokius su jumis susijusius Asmens duomenis turime ir iš kur juos gavome. Esant tam tikroms sąlygoms, turite teisę gauti savo Asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, dažniausiai naudojamu, struktūrizuotu, mašina nuskaitomu formatu ir perduoti juos bet kuriai pasirinktai trečiajai šaliai.

• Jūsų taisymai

Jei savo Asmens duomenyse randate bet kokių klaidų arba jei nustatote, kad jie neišsamūs arba neteisingi, galite mūsų prašyti, kad juos ištaisytume arba papildytume, kad jie būtų išsamūs.

• Jūsų apribojimai

Turite teisę prašyti apriboti Jūsų Asmens duomenų Apdorojimą (pvz., kol tikrinamas jūsų Asmens duomenų tikslumas).

• Jūsų prieštaravimai

Taip pat galite prieštarauti, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu (jei pageidaujate, taip pat galite mums nurodyti, kuriuo kanalu ir kaip dažnai turėtume su jumis susisiekti) arba būtų bendrinami su trečiosiomis šalimis tuo pačiu tikslu.

Galite bet kada atsiimti savo sutikimą dėl nuolatinio savo pateiktų Asmens duomenų Apdorojimo, susisiekę su mūsų Kontaktiniu asmeniu dėl duomenų apsaugos (žr. 3 skirsnį „Į ką galima kreiptis su klausimais arba prašymais?“).

Be to, galite prašyti mūsų ištrinti bet kuriuos su jumis susijusius duomenis (išskyrus tam tikrus atvejus, pvz., kai reikia įrodyti sandorį arba kai to reikalauja įstatymas).

Galiausiai atminkite, kad turite teisę atitinkamai duomenų apsaugos institucijai (DAI) pateikti skundą prieš Duomenų valdytoją.

TME (kaip Duomenų valdytojo) atveju atitinkama DAI yra Belgijos duomenų apsaugos institucija. TBA (kaip Duomenų valdytojo) atveju atitinkama DAI yra Estijos duomenų apsaugos inspekcija.

17. TEISĖTA INFORMACIJA

Šios Politikos reikalavimai papildo, tačiau nepakeičia jokių kitų reikalavimų pagal taikomą duomenų apsaugos įstatymą. Esant prieštaravimams tarp to, kas parašyta šios Politikos nuostatose, ir taikomo duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų, pirmenybė teikiama taikomam duomenų apsaugos įstatymui.

„Lexus“ bet kuriuo metu gali pakeisti šio Politikos nuostatas. Jei taip nutiktų, įspėsime jus apie bet kokius pakeitimus ir paprašysime iš naujo perskaityti naujausią mūsų Politikos nuostatų versiją bei patvirtinti, kad sutinkate su šiomis nuostatomis. Be to, galite reguliariai peržiūrėti šios Politikos nuostatas svetainėje Teisinės Nuostatos, kad sužinotumėte apie bet kokius pakeitimus.

 

18. APIBRĖŽIMAI

Šios Politikos nuostatose vartojamos toliau nurodytos sąvokos turi toliau nurodytas reikšmes.

(a) Duomenų valdytojas reiškia organizaciją, apibrėžiančią tikslus, kuriems bus apdorojami jūsų Asmens duomenys, ir būdus, kuriais jie bus apdorojami.
Jei neinformuotume kitaip, Duomenų valdytojai yra „Toyota Motor Europe NV/SA“ (Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium) ir „Toyota Baltic AS“ (Järvevana tee 7b, 10138 Talinas, Estija). Daugiau informacijos jums gali būti pateikta atskiru privatumo pranešimu, kuris, pvz., bus įtrauktas į konkrečias paslaugas (įskaitant ryšio paslaugas), elektroninius naujienlaiškius, priminimus, apklausas, pasiūlymus, pakvietimus į renginius ir pan.

(b) Duomenų apdorotojas reiškia asmenį arba organizaciją, kuri apdoroja jūsų Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu.

(c) Kontaktinis asmuo dėl duomenų apsaugos reiškia kontaktinį asmenį (t. y. asmenį, kurį paskyrė „Lexus“ atitinkamoje jurisdikcijoje), per kurį Duomenų valdytojui galite pateikti savo klausimus arba prašymus dėl šios Politikos ir (arba) Asmens duomenų (Apdorojimo) ir kuris apdoros šiuos klausimus ir prašymus. Jei neinformuotume kitaip, su Kontaktiniu asmeniu dėl duomenų apsaugos galima susisiekti, kaip aprašyta 3 skirsnyje „Į ką galima kreiptis su klausimais arba prašymais?“).

(d) EEE reiškia Europos Ekonominę Erdvę (Europos Sąjungos valstybės narės + Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas).

(e) Asmens duomenys yra bet kokie tiesiogiai su jumis susiję duomenys arba duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų tapatybę, pvz., jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), (geografinė) vieta ir pan.

(f) Apdorojimas reiškia jūsų Asmens duomenų rinkimą, pasiekimą ir visas jų naudojimo formas.